Front - thehaute.com

Front

Building Block
March 14, 2019
Residence Floor
March 14, 2019

THE HAUTE FRONT

Façade เหล่านี้สามารถช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่เข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้เกิดเงาและมิติแห่งการใช้พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของโครงการ โดยที่ช่อง Façade เหล่านี้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ลมยังสามารถผ่านเข้าสู่พื้นที่ภายในได้โดยสะดวกพร้อมกับปริมาณแสงธรรมชาติที่เหมาะสมแก่ทั้งการทำงานและอยู่อาศัย นำไปสู่การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศและไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สอดแทรกไปกับต้นไม้ที่ถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่บนอาคาร ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความเย็นและร่มเงาให้กับตัวอาคารแล้ว ยังเป็นทัศนียภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านโดยรอบในโครงการได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้งอีกทางหนึ่ง