Building Block - thehaute.com

Building Block

Detached
March 14, 2019
Front
March 14, 2019

Building Block

ต้นไม้ที่ถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่บนอาคาร ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความเย็นและร่มเงาให้กับตัวอาคารแล้ว ยังเป็นทัศนียภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านโดยรอบในโครงการได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้งอีกทางหนึ่ง